خانۀ اینترنتی من اینجاست. گذرگاهی است از گذشته به سوی آینده. گذشته‌های دور و آینده‌های دور انسان. راهی که در آن انسان منطق خود را آموخته و آن سوی آن ابرانسان در انتظار او ایستاده است. منطقی که از طبیعت آموخت راه را برای شناخت طبیعت هموار کرد. او آگاهی حاصل کرد؛ و اساس این آگاهی مشاهدات حسی اوست. انسان پیرامونش را حس می‌کند و می‌شناسد.
چه شد که گونه‌های طبیعی دگرگونه شدند؟
چه شد که انسان چنین چهره‌ای یافت؟
رمز بقای او چیست؟
ژنهایش تا چه اندازه‌ای انعطاف از خود نشان می‌دهند؟
اندیشه چیست؟
اندیشه‌های من چیست؟
انسان کیست؟
انسان قدیم به چه می‌اندیشید؟
اسطوره‌های او چه معنا می‌داد؟
منِ انسان کدام است؟
بقای انسان در چیست؟
جدال میان مرگ و بقای انسان به کجا می‌انجامد؟
آینده از آن کیست؟
چگونه بر مرگ سیاه چیره خواهیم شد؟
شما را در منزلگاه اینترنتی خود، به اندیشیدن و کنکاش درباب این پرسشها مهمان می‌کنم.
فرزین آقازاده


۶ Responses to “دربارۀ این منزلگاه اینترنتی”

نظر بدهید