نیمهعلمی-نیمهتخیلی

معلم چوب جادویی خود را روی هوا چرخاند و از این طریق موضوع انشاء را به ذهن بچه‌ها منتقل کرد: … «انسان را توصیف کنید.»

از: فرزین آقازاده

ادامه مطلب »